طراحی سازه

جهت درخواست طراحی و اجرای سازه، نقشه سازه باید رویت گردد تا قیمت نهایی اعلام گردد.