اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد

استفاده از سقف گرین وافل در سازه بتنی قاب خمشی ویژه پروژه پارکینگ طبقاتی کوهسر به دلیل سبک بودن، سرعت اجرا، زیبایی سقف سازه ای، بهینه بودن اقتصادی و در نتیجه حذف دیوارهای برشی انتخاب گردیده است.

  • موقعیت: مشهد، هاشمیه ۶۲
  •  متراژ: ۱۶۵۰۰ متر مربع
  •  کارفرما : شرکت توسعه و عمران کوهسر
  • تعداد سقف: ۱۱ سقف
  • پیمانکار: شرکت پیشگامان نوآوری سامان
  • بزرگترین دهانه: ۸ متر

تصاویر اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد

سقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهدسقف وافل عکس، تصاویر سقف وافل، اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد
اجرای سقف وافل اسلب پارکینگ مرکز خرید کوهسر مشهد